Skip to content

Arrangörer

Säkpolvetare

Arrangörer av den årliga tävlingen Säkpolvetare är Finland största försvarsorganisationer Reservistförbundet rf och Finlands Reservofficersförbund rf i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf och Kadettkåren rf. I arrangemangen deltar också en stor mängd finländska myndighetsinstanser och -aktörer och flera olika organisationer och andra frivilligaktörer.

Reservistförbundet rf RES

Reservistförbundet rf som grundades år 1955 är Finlands största försvarsorganisation. Organisationen består av 18 landskapsdistrikt och över 300 lokala medlemsföreningar. Medlemsföreningarna har över 39 000 personmedlemmar. Förbundet har som uppgift att upprätthålla och förbättra medborgarnas försvarsvilja och reservisternas s.k. fältduglighet. De vanligaste verksamhetsformerna är skytte, terrängaktiviteter, motion och idrott, olika former av utbildning och arbete för att upprätthålla försvarsviljan. Veteranarbetet och -stödet är också omfattande.

Finlands Reservofficersförbund rf FROF

Finlands Reservofficersförbund som grundades år 1931 är Finlands äldsta försvarsorganisation. Organisationen består av 20 reservofficersdistrikt och över 300 lokala reservofficersklubbar. Klubbarna har 28 000 personmedlemmar. Förbundet är en samarbetsorganisation som utvecklar reservofficerarnas färdigheter och som verkar för att förbättra försvarsförutsättningarna och stöder rikets säkerhet. Centrala verksamhetsformer inbegriper bland annat utbildning, idrotts- och motionsaktiviteter och organisationsverksamhet och ideologi- och traditionsvärnande verksamhet.

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf som grundades år 1948 är en rådgivande och intressebevakande förening som har som uppgift att utveckla undervisningen i historia och samhällslära innehållsmässigt och pedagogiskt. Förbundet har cirka 1400 medlemmar.

Kadettkåren rf

Kadettkåren rf som grundades år 1921 är en broderskapsorganisation och ideell försvarsorganisation för kadettofficerare och kadetter. Syftet med verksamheten är att upprätthålla och främja samhörigheten mellan kadettofficerarna och utveckla kadettofficerarnas yrkeskunskaper, värna om officerarnas yrkesstolthet och anseende, nätverkskoppla officerskåren till säkerhetens och försvarets verksamhetsområde och delta i form av experter i diskussionen som förs där. Kadettkåren har cirka 5300 medlemmar. Av medlemmarna är 2600 i aktiv tjänst, 2300 officerare i avsked och 400 kadetter. Kadettkåren har som central uppgift att stärka medborgarnas försvarsvilja genom att ge information om Finlands säkerhetspolitik och försvar.

Search