Skip to content

Regler

Säkpolvetare

Deltagandet

Tävlingen är avsedd för gymnasister oberoende av årskursen. Tävlingsfrågorna kan besvaras på finska eller svenska. Tävlingen hålls vid den tidpunkt som arrangörerna bestämt i alla deltagande gymnasier på samma dag och på samma klockslag på provplattformen Abitti. Tävlingen består av en kvaltävling på landskapsnivå och en final på riksnivå. En jury som tävlingens riksomfattande arrangörer utsett utarbetar tävlingsfrågorna och till dem anknytande modellsvar för kvaltävlingen och finalen. I tävlingsuppgifterna ingår flervalsfrågor och essäfrågor och uppgifter som innebär definition av begrepp som hänför sig till ämnesområdet. I den riksomfattande finalen ingår också en muntlig del.

Kvaltävlingen

För arrangerandet av kvaltävlingen svarar tävlingsorganisationerna på landskapsnivå som Reservistförbundet och Finlands Reservofficersförbund bildat. Representanter för olika samarbetsinstanser är också med. Tävlingsorganisationerna på landskapsnivå väljer ut de 1-4 bästa av svaren inom sitt område som sänds till den riksomfattande tävlingsorganisationen för bedömning. Antalet är beroende av antalet gymnasier som deltar i tävlingen.

Finalen

För arrangerandet av finalen svarar de instanser som arrangerar tävlingen och en jury som de utsett väljer ut gymnasisterna som deltar i finalen utgående från tävlingssvaren som levererats in.

Man kan endast delta en gång i finalen.

Provarrangemangen

Om en studerande beviljats rätt till en längre provtid än normalt i studentskrivningarna, har han eller hon på motsvarande grunder möjlighet att använda en halv timme längre tid för svar också i Säkpolvetare-tävlingens kvaltävling eller final. Den lärare som arrangerar kvaltävlingen svarar för att studeranden har ett intyg över rätten till förlängd provtid. Om denna student kvalar in finalen, skall personen också levera intyget till arrangörerna av sluttävlingen.

Reservistförbundet och Reservofficersförbundet svarar för kostnaderna som arrangerandet av tävlingen medför.

Tävlingens arrangörer behåller sig rätten att göra förändringar i tävlingsreglerna. Reglerna har uppdaterats i januari 2024.

Delta i Säkpol-vetaren

Kvaltävlingen i tävlingen Säkpolvetare 2024 arrangeras i gymnasier på olika håll i Finland 9.10.2024 klockan 9-11.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen kallas till finalen som arrangeras i Helsingfors i slutet av november. Vinnaren får en studieplats från Åbo universitet, huvudämne politisk historia. De tre bästa i finalen belönas med penningpriser.
Kom med i tävlingen!

Search